Gällö Timber verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk

Vi strävar mot ett hållbart och miljöanpassad verksamhet i enlighet med våra policys.  Ett sätt att uppnå detta mål är att vår råvara är certifierad från första, till sista ledet.

Som köpare av en certifierad produkt är du som slutkund garanterad att den vara du köper kommer från ett miljövänligt och ansvarsfullt skogsbruk.

 

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council®. FSC®-certifiering är grunden i ett frivilligt system som syftar till att uppmuntra ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt bruk av världens skogar.

FSC®-certifierat skogsbruk innebär i Sverige bland annat att:

 • Nyckelbiotoper, skogsområden som hyser sällsynta växter och djurarter, sparas och sköts för att bevara mångfalden
 • FSC® kräver utbildning, säkerhet och arbetstrygghet för skogsarbetarna
 • Skogen sköts så den på sikt får mer av naturskogens kvalitéer. Skogen får ett betydande inslag av både lövträd och döda träd vilket är viktigt för många lavar, mossor, fåglar och insekter
 • Mångbruk präglar skogens nyttjande, dvs att virkesproduktion, renskötsel, friluftsliv, jakt, fiske och annat utnyttjande bedrivs med hänsyn till varandra och miljö
 • Certifikat nr: DNV-COC-001780
 • CWC: DNV-CW-001780
 • Logolicens nr: FSC-C107829

PEFC™

PEFC™ är en förkortning för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification”. Syftet med PEFC™ Skogsstandard är att utveckla ett uthålligt skogsbruk som har god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.

Varför välja PEFC™-certifierade produkter?

 • PEFC™ stödjer användning av träprodukter som ett förnyelsebart och miljövänligt material.
 • PEFC™ främjar ett lönsamt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt skogsbruk.
 • PEFC™ garanterar effektiv kontroll av certifierad skog.
 • PEFC™ stöds av stora delar av det europeiska skogsbruket och har potential att bli en ledande standard.
 • Certifikat nr: 2019-SKM-PEFC-303
 • Logolicens nr: PEFC/05-32-27

Miljöansvaret skall ingå som en naturlig del i verksamheten.

Vårt miljöarbete skall präglas av helhetssyn och bedrivas med målet att uppnå ständiga förbättringar, förebygga föroreningar samt minska vår miljöpåverkan.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Våra anställda skall visa personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet, följa tillämpliga lagar avseende miljö samt gällande PEFC™ och FSC®-krav.

Vi skall följa utvecklingen av miljöfrågorna inom branschen.

Vår miljöpolicy skall finnas tillgänglig för våra anställda och för allmänheten via vår hemsida

Vi hanterar inte råvara från kontroversiella källor. Med detta avses råvara från:

– Illegala avverkningar
– Skogar där höga bevarandevärden är hotade av skogsbruk*
– Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
– Skogar med genetiskt manipulerade träd
– Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning

*I Sverige definierat som nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik. Undantag gäller avverkningar i nyckelbiotoper i syfte att förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens rekommendation.

 

Om kännedom framkommer att råvara kommer från kontroversiella källor vidtas omedelbart åtgärder för att stoppa detta.

Gällö Timber AB’s policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare.

Företaget samverkar och bedriver arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att en god och säker arbetsmiljö uppnås för alla anställda.

Företaget rekryterar medarbetare med god grundkompetens och personalutveckling är en viktig del i företagets personalpolitik.

Denna policy skall vara offentlig.

FSC®

certifierade sen 2006

PEFC™

certifierade sen 2002